Regulamin PL

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

pn. „Pożegnanie Lata 2013”

odbywającej się w dniu 25 sierpnia 2013r. na placu Pokoju w Lęborku

 

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 3 regulaminu.

5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 4 a-b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

7. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

- wywieszony na słupach na placu Pokoju w Lęborku
- w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie www.csir.lebork.pl