WOŚP 2011 regulamin imprezy

Regulamin imprezy masowej

XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lęborku

9 styczeń 2011r. 

„WOŚP 2011 w Lęborku”

 

 

Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na imprezie zabrania się:

  • wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

Służby porządkowe organizatora imprezy i pracownicy ochrony posiadający odpowiednie identyfikatory są uprawnione do:

  • sprawdzania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, środki pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
  • wzywania osób zakłócających porządek do opuszczenia terenu imprezy, a w przypadku odmowy usunięcia siłą
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia znajdującego się na terenie imprezy
  • odmówienia wstępu na teren imprezy osób wobec, których wydane zostało orzeczenie zakazu wstępu na imprezy masowe
  • odmówienia wstępu na teren imprezy osób, które nie wyrażają zgody na kontrolę bagażu, odzieży, jeżeli występuje przypuszczenie, że wnoszą broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, środki pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
  • odmówienia wstępu na teren imprezy osób nietrzeźwych, będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się agresywnie
  • wydawania poleceń mających na celu niedopuszczenia do sytuacji, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu przebywających na terenie imprezy osób
Niniejszy regulamin umieszczony zostanie na stronie internetowej www.csir.lebork.pl oraz przy wejściach na teren imprezy tj. na drzwiach auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego w Lęborku.