Turnieju Wiedzy o Ratownictwie i OSR

REGULAMIN 

Turnieju Wiedzy o Ratownictwie i OSR

 
1. CELE:

- propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa,

- propagowanie społecznego ratownictwa i niesienia bezinteresownej pomocy,

- propagowanie działalności OSR.

2. ORGANIZATOR

OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA W LĘBORKU

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,

- Zarząd Rejonowy PCK w Lęborku

- Urząd Miejski w Lęborku

- Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Lęborku

4. MIEJSCE
Siedziba OSR ul. Krzywoustego 1 w Lęborku

5. Termin
Turnieju Wiedzy o ratownictwie i OSR planowany jest na 04-11-2010r., jednak o dokładnym terminie Turnieju uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- udział biorą osoby powyżej 16 roku życia,

- udział na własną odpowiedzialność,

- uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, po dokonaniu zgłoszenia,

7. ZGŁOSZENIA:
Zgodnie należy przesłać najpóźniej do 29 października 2010r. na adres:

Ochotnicza Służba Ratownicza
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork,  lub e-mail: osr@sml.pl

8. Przebieg turnieju:
Turniej podzielony jest na etapy:

  1. – test wiedzy o pierwszej pomocy i ratownictwie
  2. – test wiedzy o Ochotniczej Służbie Ratowniczej
  3. – wykonanie reanimacji na fantomie
  4. – udzielenie pomocy w losowo wybranej pozoracji

Jury stanowią przedstawiciele OSR posiadający odpowiednie przygotowanie (ratownik medyczny, pielęgniarka).

O wygraniu turnieju świadczy suma punktów uzyskanych z poszczególnych etapów. W przypadku jednakowej ilości punktów, dodatkowy punkt przyznawany jest u uczestnika, który w etapie III (RKO) miał większą ilość punktów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność,

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- ostateczna interpretacja regulaminów należy do organizatorów,

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów p.poż oraz BHP

- Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje niniejsze postanowienia własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.