Regulamin imprezy LDJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

festynu plenerowego „Lęborskie Dni Jakubowe”

odbywającego się w dniach 26-28 lipca 2013r. na placu Pokoju w Lęborku

 

1.       Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

2.       Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3.       Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4.       Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:

a)       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b)       przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 3 regulaminu.

5.       Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 4 a-b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

6.       Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

7.      Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

-           wywieszony na słupach na placu Pokoju w Lęborku

-           w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie www.csir.lebork.pl