Regulamin III MTB

R E G U L A M I N

III MTB TOUR LĘBORK  Pazur Lęborskiego Lwa

 

 

I. PATRONAT:

Starosta Powiatu Lęborskiego Wiktor Tyburski

Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak


II. ORGANIZATORZY

1.Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

2.Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska

III. CEL

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego.

2. Promocja  Miasta Lęborka.

3. Propagowanie i wdrażanie form wpływających na  zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreacje oraz zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.

4.  Integracja środowiska cyklistów z różnych dyscyplin kolarstwa.   

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW   

1. Termin –  18 września 2011 roku

2. Miejsce – tereny leśne przy Stadionie Miejskim w Lęborku, ul. Kusocińskiego.

V WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wyścig Rowerowy MTB „Pazur Lęborskiego Lwa” jest imprezą otwartą. Mogą w niej startować amatorzy w różnym wieku i stopniu zaawansowania  oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

a) osobiste zarejestrowanie się w dniu imprezy w biurze zawodów, podpisanie listy startowej zawierającej tekst oświadczenia startującego i odebranie numeru startowego,

b) osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać zarejestrowane po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,

c)  wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),

d) zawodnicy z grupy profesjonalnej startują na rowerach MTB, w pozostałych grupach ten wymóg nie obowiązuje,

e) posiadanie sprawnego technicznie roweru,

f) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień,

3. Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jesli stwierdzi, że zataił on swój wiek lub przynależność klubową.

4. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.

VI.  OPŁATY WPISOWE  - na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska

nr  22 9324 0008 0003 0368 2000 0010 Bank Słódzielczy w Łebie  o/Lębrok 

1. Wpłata na konto bankowe do dnia 16 września 2011 roku

                 - zawodnicy do 18 roku życia 10 zł

                 - zawodnicy po 18 roku życia 20zł

2.  Wpłata po dniu 16 września 2011 roku

                 - zawodnicy do 18 roku żucia 15 zł

                 - zawodnicy po 18 roku życia 25 zł

3.  Zawodnicy z Powiatu Lęborskiego są zwolnieni z opłat po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zameldowanie.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

            -  godz. 9.00-10.00 - zapisy w biurze zawodów – wydawanie numerów startowych,

            -  godz. 9.30 start  w wyścigu Smerfów (jedno okrążenie wokół stadionu)

            -  godz. 10.30 - start trasy Mini

            -  godz. 11.30 - start trasy Hobby

            -  godz. 11.45 - start trasy Mega

            -  godz. 13.30 - dekoracja i losowanie nagród

Czasy zawodników będą mierzone elektornicznie, chipy po zakończeniu wyścigu do zwrotu.

Po zakończeniu wyścigów w poszczególnych kategoriach zawodnicy mogą skorzystać z posiłku regeneracyjnego (posiłki wydawane od 11.30 do 13.30).

VIII.  KATEGORIE WIEKOWE

MM -  5 -7 lat            kategoria Smerfy

 

MOa – 8  -  12 lat      kategoria Mini

Mob-   13 – 15 lat      kategoria Mini  

 

M1  -  16 - 18 lat

M2  -  19  - 30  lat   

M3  -  31  -  60 lat

M4  -   61 i starsi

Powyżej podana klasyfikacja obowiązuje kategorię kobiet i mężczyzn. Na dystansie Mega klasyfikacja open.

 IX. DYSTANSE

1. Kategoria Smerfy, jedno okrążenie wokół stadionu

2. Kategoria Mini ok. 5 km

3. Kategoria Hobby ok. 10 km

4. Kategoria Mega ok. 25 km

         

 X. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

1. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu z umocowanym do kierownicy roweru numerem startowym otrzymanym od  organizatora. 

2. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać wyznaczonej przez organizatora trasy.

3. W przypadku zjechania z trasy zawodnik powinien zawrócić i rozpocząć wyścig w miejscu  opuszczenia  wyznaczonej marszruty.   

4. Zawodnik musi przestrzegać zasad sportowej rywalizacji oraz zachowywać się w sposób kulturalny w czasie  trwania imprezy.

5. Trasa oznakowana będzie taśmą czerwono-białą.

6. Miejsca szczególnie niebezpieczne będą oznaczone czerwonymi wykrzyknikami na białym  tle.

7. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie innych pojazdów.

8. Zawodnik jadacy wolniej powinien umozliwić wyprzedzanie zawodnikom jadącym szybciej.

9. Zawodnik musi ukończyć wyścig na rowerze, na którym wystartował.

10. Podczas wyścigu niedozwolona jest techniczna pomoc osób trzecich. Zawodnik może korzystać z pomocy innych zawodników.

Organizatorzy zalecają przystąpienie do wyścigu w kaskach ochronnych.

XI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników w kategorii smerfy zostanie uhonorowany medalem.

2. Zwycięzca kategorii ołpen Mega otrzymuje Puchar Burmistrza i nagrodę specjalną.

3. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejce w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary  lub statuetki i nagrody rzeczowe.

4. Wsród zawodników, którzy ukończą wyścig, zostaną rozlosowane nagrody.    

XII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania  zawodów.

2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników.

3. Wyścig odbędzie się niezależnie od pogody.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu dokonania niezbędnych modyfikacji jego treści.

5. W sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy.

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych  kwestiach spornych.

7. Uczestnicy zawodów ponoszą osobistą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez  siebie.

8.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników zawodów.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu na zawody i powrotu z nich.